FORGOT YOUR DETAILS?

ADMINISTRACIÓ DE INMOBLES

ADMINISTRACIÓ DE PROPIETATS VERTICAL

Quan es té un immoble propietat i es decideix llogar, la posició de l'arrendador, l'escassetat de temps, o les enrevessades tasques que comporta una bona gestió de l'habitatge; fa que aquest servei sigui, cada vegada més, un dels més demandats pels nostres clients.

Ens encarreguem de que la relació arrendador-arrendatari sigui favorable per a ambdues parts, portant a terme gestions com:

 • Check-in i check-out dels inquilins
 • Coordinació i recerca del servei de neteja amb personal qualificat
 • Gestió d'incidències o avaries a l'interior de l'habitatge; així com el seu manteniment recurrent
 • Relació directa amb el llogater i la comunitat de veïns
 • Control i verificació dels cobraments dels arrendataris
 • Recerca i presentació de nous llogaters; acreditant la seva solvència i complint amb els requisits demandats pel propietari
 • Assessorament i control jurídic, fiscal i financer

ADMINISTRACIÓ DE PROPIETATS HORITZONTAL

Comptem amb un equip de professionals col·legiats i advocats especialitzats en l'administració de finques. En l'actualitat podem oferir-li un complet portafoli de serveis d'administració de finques, que inclou:

Administració comptable:

 • Emissió i cobrament dels rebuts mensuals comunitaris, tant ordinaris com extraordinaris.
 • Seguiment meticulós d'impagats i informació mensual al president de les gestions que es practiquen.
 • Extractes mensuals amb detall de despeses, ingressos i rebuts pendents.
 • Confecció de la liquidació anual de comptes i pressupost de despeses.

 

Gestió administrativa:

 • Convocatòries i assistències a les juntes ordinàries i extraordinàries de la comunitat, remissió d'actes.
 • Resolució de sinistres i avaries davant les companyies asseguradores.
 • Gestions davant organismes oficials i presentació de les instàncies corresponents.

 

Manteniment de immobles:

 • Arquitectes, lampistes, paletes, vidriers, empreses de neteja al servei de les comunitats amb atenció puntual i diligent.
 • Seguiment de les reparacions ordinàries i extraordinàries, afavorint amb això el correcte manteniment de l'immoble.
 • Assessorament per a la I.T.E., tant per al seu compliment com per a la seva realització.

 

Assessoria jurídica:

Assessorament i avaluació pel que fa a procediments judicials per al cobrament de quantitats pendents i, en general, tots els que afecten les comunitats de propietaris (obres no consentides, reclamacions a les constructores i alteració d'elements comuns).

 

Gestió del personal de finques urbanes:

 • Preparació de nòmines, assegurances socials i I.R.P.F. dels empleats.
 • Assessorament jurídic, laboral i fiscal.
 • Selecció de personal.
TOP